COLLECTIONS
LOOKBOOK

FALL/WINTER 2017 “State of Liberty” Lookbook (Carnival Exclusive)

INDIGOSKIN FALL/WINTER 2017 “State of Liberty” Lookbook (Carnival Exclusive)

Exclusive Collection ที่จะวางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน Upperground CTW และ Carnival สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เท่านั้น โดยเป็นส่วนหนึ่ง และออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกันกับ Indigoskin Fall/Winter 2017 "State of Liberty" ซึ่งวางจำหน่ายที่ร้าน Indigoskin เพียงแต่จะมีลูกเล่น และดีไซน์ที่มีความเป็น Streetwear มากย่ิงขึ้น Collection ได้แรงบันดาลใจมาจาก แนวคิด และวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งเสรีภาพ และโอกาส โดยผู้คนที่นี่มีความยึดมั่นในเรื่องของเสรีภาพ และอิสระในการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาเป็นภาษิตว่า “Live Free or Die” หรือ “จงใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่ก็ตายเสียดีกว่า” ซึ่งเราได้นำภาษิตนี้มาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยให้อิสระ และไม่จำกัดกรอบใดๆ การออกแบบมีการนำสัญลักษณ์ และสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ กีฬา มาใช้ และผสมผสานให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น