COLLECTIONS
LOOKBOOK

SPRING/SUMMER 2018 “Supernatural” Lookbook

INDIGOSKIN SPRING/SUMMER 2018 “Supernatural” Lookbook

Collection ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งจากพืชพรรณ และสิ่งมีชีวิต เพราะเราเชื่อว่าความสวยงามตามธรรมชาตินั้นเป็นความสวยงามที่แท้จริง และมีความพิเศษในตัวเอง นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อคอลเล็คชั่นนี้ว่า “Supernatural” เสื้อผ้าใน Collection นี้จะมีการใช้คู่สีที่มาจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวของป่าไม้ สีฟ้าของสายน้ำ รวมถึงสีจากสัตว์ต่างๆ เช่น ปลากัดไทยซึ่งมีคู่สีที่สวยงามแปลกตา นอกจากนี้เรายังมีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้กับเสื้อผ้า เช่น งานมัดย้อม หรือการใช้สีเรืองแสงในที่มืด(Glow in the dark) ธีมหลักของคอลเล็คชั่นนี้ คือ ป่าไม้ซึ่งได้ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นลาย “Forest Pattern” ซึ่งเป็นลาย Exclusive ที่ถูกวาดขึ้นมาใหม่สื่อถึงป่าไม้ที่มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์ และมีการสอดแทรกสัญลักษณ์ต่างๆของ Indigoskin ลงไปในนั้น